Skip to main content

Nadmierna konsumpcja, podniesienie jakości naszego życia oraz wzrost zamożności społeczeństwa przyczyniają się do tego, że z roku na rok jesteśmy odpowiedzialni za produkcję coraz większej ilości odpadów, w tym tych stanowiących produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

W celu zapobiegania negatywnemu wpływowi niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka oraz na środowisko (w tym środowisko wodne), jak również w celu zachęcenia krajów członkowskich do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym Parlament Europejski i Rada (UE) przyjęły Dyrektywę 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisk, zwaną dalej „Dyrektywą” lub „Dyrektywą Plastikową”. Dyrektywa ma również na celu podejmowanie działań edukacyjnych, które mają uświadamiać konsumentów co do wpływu niektórych produktów na środowisko naturalne.

Dyrektywa została zaimplementowana do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.877). Ustawa ta wprowadza znaczące zmiany w przepisach m. in. Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej („Ustawa”) opisanych w niniejszym artykule.

Termin na transpozycję Dyrektywy Plastikowej dla państw członkowskich ustalono na 3 lipca 2021 r. Przepisy w tej materii w Polsce obowiązują od 24 maja 2023 r., z zastrzeżeniem wejścia w życie niektórych przepisów w terminie późniejszym.

Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu autorstwa r.pr. Patrycji Kurowskiej, z którego dowiedzą się Państwo czy i jaki wpływ na prowadzenie przez Państwa działalności gospodarczej ma wdrożenie przepisów Dyrektywy Plastikowej do polskiego porządku prawnego.

 

ZAKAZ WPROWADZANIA DO OBROTU NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW I WYROBÓW

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wprowadzanie do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, jest ZAKAZANE.

Do tych produktów należą:

 • Patyczki higieniczne (z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z unijną definicją wyrobu medycznego)
 • Sztućce (w tym pałeczki)
 • Talerze
 • Słomki (z wyjątkiem słomek medycznych zgodnie z unijną definicją wyrobu medycznego)
 • Mieszadełka do napojów
 • Patyczki do mocowania balonów
 • Styropianowe pojemniki na żywność
 • Styropianowe pojemniki lub kubki na napoje (w tym zakrętki i wieczka)

Zakazowi temu podlega również wprowadzanie do obrotu wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, zdefiniowanych w Ustawie jako materiały z tworzyw sztucznych zawierające dodatki, które pod wpływem utleniania prowadzą do rozpadu tych materiałów na mikrofragmenty lub ich rozkładu chemicznego.

WPROWADZENIE DO OBROTU

Przez wprowadzanie do obrotu rozumie się pierwsze dostarczenie produktu na terytorium Polski w ramach działalności gospodarczej, odpłatne albo nieodpłatne, do celów dystrybucji, konsumpcji, stosowania lub użytkowania, w tym na potrzeby własne. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy importują, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wytwarzają te produkty i wprowadzają je do obrotu (w tym przedsiębiorców, którzy zlecili wytworzenie produktów innemu przedsiębiorcy, ale wprowadzają je do obrotu pod własnym oznaczeniem (znakiem towarowym).

Za dzień wprowadzenia do obrotu uznaje się: (i) dzień wydania produktu z magazynu albo przekazania go osobie trzeciej – w przypadku produktu wytworzonego na terytorium kraju; (ii) dzień wystawienia faktury potwierdzającej przywóz produktu na terytorium kraju z terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo dokumentu celnego potwierdzającego przywóz produktu na terytorium kraju z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej; (iii) dzień przywozu produktu na terytorium kraju w celu wprowadzenia do obrotu. Jeżeli terminy wskazanych czynności nie są zbieżne, za dzień wprowadzenia do obrotu uważa się dzień, w którym wprowadzenie do obrotu nastąpiło wcześniej. Co istotne, ciężar udowodnienia, że wprowadzenie do obrotu nie nastąpiło albo nastąpiło w innym dniu spoczywa na przedsiębiorcy wprowadzającym produkty do obrotu.

PRZEPISY ZAGROŻONE KARĄ PIENIĘŻNĄ

Za nieprzestrzeganie zakazu wprowadzania do obrotu ww. produktów i wyrobów grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł, którą wymierza w drodze decyzji administracyjnej, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

Jeżeli wprowadzenie do obrotu ww. produktów miało miejsce przed wejściem w życie przepisów wdrażających Dyrektywę, produkty te mogą być sprzedane kupującym na terenie kraju, oddane nieodpłatne lub wykorzystane na potrzeby własne do wyczerpania ich zapasów.

 

ZMNIEJSZENIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Dyrektywa stawia sobie za cel osiągnięcie do 2026 r. mierzalnego, ilościowego zmniejszenia stosowania niektórych produktów z tworzyw sztucznych w porównaniu z 2022 r. na terytorium danego państwa członkowskiego (art. 4 Dyrektywy Plastikowej).

Produktami z tworzyw sztucznych, których stosowanie ma ulec zmniejszeniu zgodnie z założeniami Dyrektywy są:

 • Kubki na napoje (w tym ich pokrywki i wieczka)
 • Pojemniki na żywność (z pokrywką lub bez), przy czym nie dotyczy to np. opakowań na żywność pakowanych fabrycznie czy zawierających żywność wymagającą dalszej obróbki

OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY I POZOSTAŁE OBOWIĄZKI

Zmiany w polskich przepisach nakładają na podmioty prowadzące handel detaliczny, handel hurtowy oraz działalność gastronomiczną, w których są oferowane wymienione powyżej produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tych przedsiębiorców w te produkty, obowiązek pobrania od użytkowników końcowych opłaty opakowaniowej.

Przepisy nakładające powyższy obowiązek stosuje się od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przedsiębiorcy ci są ponadto zobowiązani do zapewnienia dostępności opakowań alternatywnych do wyżej wymienionych produktów jednorazowego użytku będących opakowaniami, wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne, w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji, lub dostępności opakowań wielokrotnego użytku. Obowiązek ten wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Do pobierania opłaty opakowaniowej jest również obowiązany przedsiębiorca pakujący i oferujący – za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne – napoje lub żywność w wyżej wymienionych produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami.

Maksymalna stawka opłaty za sztukę produktu jednorazowego użytku określonego powyżej będącego opakowaniem wynosi 1 zł. Przedsiębiorcy, o których mowa powyżej zobowiązani są do wnoszenia pobieranej opłaty opakowaniowej na rachunek właściwego marszałka województwa co roku w terminie do dnia 15 marca (wniesienie pierwszej opłaty powinno nastąpić 15 marca 2025 r.).

Przedsiębiorcy, o których mowa powyżej, są obowiązani ponadto do prowadzenia EWIDENCJI liczby opakowań stanowiących produkty jednorazowego użytku, o których mowa powyżej, które zostały wydane użytkownikom końcowym przez danego przedsiębiorcę w danym roku kalendarzowym (ewidencja taka może być prowadzona papierowo albo elektronicznie). Taka ewidencja musi być prowadzona odrębnie dla każdej jednostki/placówki handlu czy gastronomii. Dane znajdujące się w ewidencji powinny być przechowywane przez przedsiębiorcę przez okres 5 lat. Na przedsiębiorcach ten obowiązek został nałożony począwszy od dnia 24 maja 2023 r.

Wdrożenie Dyrektywy Plastikowej spowodowało objęcie wskazanych powyżej podmiotów obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru BDO zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W odniesieniu do tych podmiotów rejestr BDO zawiera informacje o rodzaju produktów, o rodzaju prowadzonej działalności, informację o miejscu albo miejscach prowadzenia działalności.

Wskazane podmioty zobowiązane są również do składania rocznego SPRAWOZDANIA zawierającego informacje o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO, w tym informacje o ilości nabytych i wydanych w danym roku kalendarzowym przez tych przedsiębiorców produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami, ze wskazaniem wysokości należnej opłaty, obliczanej oddzielnie dla poszczególnych produktów jednorazowego użytku będących opakowaniami.

PRZEPISY ZAGROŻONE KARĄ PIENIĘŻNĄ

Za naruszenie przez przedsiębiorcę któregokolwiek z opisanych powyżej obowiązków grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 20 000 zł, którą wymierza w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio właściwy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej albo właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska zgodnie z nowymi przepisami. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

OBOWIĄZEK OZNAKOWANIA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Dyrektywa Plastikowa wprowadza ponadto wymóg specjalnego oznakowania niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które przedstawia poniższa grafika.

 • Podpaski higieniczne
 • Tampony oraz aplikatory do tamponów
 • Chusteczki nawilżane
 • Wyroby tytoniowe i filtry
 • Kubki na napoje

Po szczegółowe wytyczne w zakresie oznakowania ww. produktów odsyłamy do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do Dyrektywy Plastikowej.

Przepisy zagrożone karą pieniężną

Za naruszenie przez przedsiębiorcę opisanego powyżej obowiązku oznakowania ww. produktów grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł, którą wymierza w drodze decyzji administracyjnej, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

OBOWIĄZEK WPROWADZANIA DO OBROTU POJEMNIKÓW NA NAPOJE WYŁĄCZNIE Z PRZYMOCOWANYMI POKRYWKAMI I WIECZKAMI

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Dyrektywy pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów, w tym butelki na napoje (z wyłączeniem szklanych oraz metalowych pojemników na napoje, których zakrętki i wieczka wykonane są z tworzyw sztucznych oraz pojemników na napoje przeznaczenia medycznego do specjalnego żywienia) mogą być wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy te pokrywki i wieczka pozostają przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania produktu.

Transpozycję wskazanego obowiązku do polskiego porządku prawnego stanowi art. 14b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Powyższy obowiązek będzie obowiązywał wprowadzających do obrotu pojemniki na napoje od dnia 1 lipca 2024 r.

OBOWIĄZEK UISZCZANIA OPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRODUKTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Począwszy od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wskazane w poniższej grafice objęci są tzw. rozszerzoną odpowiedzialnością producentów w zakresie pokrywania kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak produkty wprowadzane przez nich na rynek, z publicznych systemów zbierania odpadów, w tym kosztów infrastruktury i jej funkcjonowania, kosztów uprzątania, transportu i przetwarzania tych odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które wprowadzili do obrotu.

 • Pojemniki na żywność
 • Paczki i owijki wykonane z elastycznych materiałów zawierające żywność
 • Pojemniki na napoje o pojemności do trzech litrów (w tym butelki)
 • Kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka
 • Lekkie torby na zakupy
 • Chusteczki nawilżane
 • Balony
 • Wyroby tytoniowe i filtry

OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY I POZOSTAŁE OBOWIĄZKI

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu powyższe produkty zobowiązani są do ponoszenia corocznej opłaty na pokrycie ww. kosztów zbierania odpadów.

Powyższe opłaty będą obliczane jako iloczyn stawki opłaty określonej w przepisach wykonawczych oraz odpowiednio masy lub liczby wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym przez danego przedsiębiorcę produktów, o których mowa powyżej. Maksymalne stawki opłaty oddzielnie dla każdego rodzaju wprowadzonego do obrotu produktu wymienionego powyżej (z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i filtrów, chusteczek nawilżonych oraz balonów) wyniosą 0,20 zł za 1 kg, a w odniesieniu do wyrobów tytoniowych i filtrów, chusteczek nawilżonych oraz balonów – 0,03 zł za sztukę. Opłata będzie wnoszona na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego ta opłata dotyczy.

Dodatkowo, przedsiębiorcy wprowadzający ww. produkty do obrotu posiadają obowiązek prowadzenia EWIDENCJI produktów wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym zawierającą w zależności od rodzaju tych produktów odpowiednio ich masę albo liczbę. Dane znajdujące się w ewidencji powinny być przechowywane przez przedsiębiorcę przez okres 5 lat. Przepisy w zakresie prowadzenia ewidencji obowiązują od dnia 24 maja 2023 r.

Przedsiębiorcy wprowadzający ww. produkty do obrotu posiadają również obowiązek wpisu do rejestru BDO oraz do składania rocznego SPRAWOZDANIA zawierającego informacje o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym informację o masie i liczbie wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym produktów, o których mowa powyżej oraz wysokości należnej opłaty, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych produktów jednorazowego użytku wymienionych powyżej.

PRZEPISY ZAGROŻONE KARĄ PIENIĘŻNĄ

Przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji, o której mowa w tym przepisie, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł. Karę tę wymierza w drodze decyzji administracyjnej, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

 

OBOWIĄZEK PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty wskazane w poniższej grafice jest obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

 • Wyroby tytoniowe i filtry
 • Chusteczki nawilżane
 • Balony (z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów)
 • Lekkie torby na zakupy
 • Podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów

Publiczne kampanie edukacyjne obejmują wszelkie działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami powstałymi z ww. produktów, wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Publiczne kampanie edukacyjne powinny uwzględniać informowanie społeczeństwa o:

 • dostępności alternatywnych produktów wielokrotnego użytku i metod gospodarowania odpadami powstałymi z ww. produktów,
 • dobrych praktykach w zakresie należytego gospodarowania odpadami,
 • wpływie zaśmiecania oraz nieodpowiedniego unieszkodliwiania odpadów powstałych z ww. produktów na środowisko, w szczególności środowisko morskie,
 • wpływie na sieci kanalizacyjne nieodpowiednich sposobów unieszkodliwiania odpadów powstających z ww. produktów.

Wyliczoną opłatę przedsiębiorca wprowadzający do obrotu ww. produkty przeznacza bezpośrednio na publiczne kampanie edukacyjne w terminie do dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego albo wnosi tytułem opłaty na publiczne kampanie edukacyjne na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym. Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu wyroby tytoniowe i filtry realizuje ten obowiązek poprzez wniesienie opłaty na rachunek urzędu.

Opłata na publiczne kampanie edukacyjne stanowi iloczyn stawki określonej zgodnie z przepisami dla każdego z produktów oraz odpowiednio masy lub liczby sztuk wprowadzonych do obrotu przez przedsiębiorcę w roku kalendarzowym, którego dotyczy opłata.

Stawki zostały określone następująco:

 • 0,05 zł za 1 kg wprowadzonych do obrotu lekkich toreb na zakupy,
 • 0,01 zł za 10 sztuk wprowadzonych do obrotu wyrobów tytoniowych i filtrów,
 • 0,01 zł za opakowanie wprowadzonych do obrotu chusteczek nawilżanych, balonów oraz podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów.

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu ww. produkty składa sprawozdanie o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych w ramach rocznego SPRAWOZDANIA, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu ww. produkty nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość opłaty na publiczne kampanie edukacyjne obliczona zgodnie z przepisami nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym.

PRZEPISY ZAGROŻONE KARĄ PIENIĘŻNĄ

Przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi w danym roku kalendarzowym nie przeznaczył opłaty na publiczne kampanie edukacyjne lub nie wniósł opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w terminach określonych w tym przepisie podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł. Karę tę wymierza w drodze decyzji administracyjnej, właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres i okres trwania naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

RECYKLING/ SELEKTYWNA ZBIÓRKA

Stosownie do art. 14a znowelizowanej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów jest obowiązany do zapewnienia, aby opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały udział wagowy wynoszący co najmniej:

 • od 2025 r. – 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeżeli głównym składnikiem tych opakowań jest politereftalan etylenu (tzw. butelki PET)
 • od 2030 r. – 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Wskazany obowiązek nie dotyczy szklanych i metalowych butelek na napoje oraz butelek na napoje przeznaczone jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach jednorazowego użytku, w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu wykorzystanych w tym roku kalendarzowym do wytworzenia butelek jednorazowego użytku, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, oraz masy wprowadzonych do obrotu w tym roku kalendarzowym takich butelek, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, o których mowa powyżej, jest obowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających wykonanie tego obowiązku oraz do przechowywania ich przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą.

Art. 21a powołanej powyżej ustawy określa natomiast minimalny poziom selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych u wprowadzających do obrotu butelki jednorazowego użytku o pojemności trzech 3 litrów. Wskazany obowiązek selektywnej zbiórki również nie dotyczy szklanych i metalowych butelek na napoje oraz butelek na napoje przeznaczone jako żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zgodnie z tym przepisem wprowadzający butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, jest obowiązany do osiągnięcia rocznego poziomu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych wynoszącego:

 • od 2025 r. – 77%;
 • od 2029 r. – 90%.

Taki obowiązek wprowadzający do obrotu może wykonać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Poziom selektywnego zbierania ww. odpadów w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z butelek, o których mowa powyżej, zebranych selektywnie w tym roku kalendarzowym oraz masy tych butelek wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy, którzy nie spełnią zakładanych powyżej kryteriów wagowych będą zobowiązani do wniesienia opłaty produktowej.

Przedsiębiorca wprowadzających do obrotu butelki jednorazowego użytku o pojemności trzech 3 litrów posiada od dnia 24 maja 2023 r. obowiązek prowadzenia EWIDENCJI co do masy butelek wprowadzonych przez siebie w danym roku kalendarzowym oraz co do udziału wagowego tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w tych butelkach. Ewidencja powinna przewidywać podział na butelki PET oraz na pozostałe butelki. Ewidencja taka może być prowadzona papierowo albo elektronicznie. Dane znajdujące się w ewidencji powinny być przechowywane przez przedsiębiorcę przez okres 5 lat.

W celu wdrożenia środków wspierających recykling i selektywną zbiórki planowana jest nowelizacja ww. ustawy, wprowadzająca m.in. zasady działania systemu kaucyjnego w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów poza prowadzeniem ewidencji, o której mowa powyżej, zobowiązani będą do uzyskania wpisu do rejestru BDO oraz do składania rocznego SPRAWOZDANIA o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zgodnie z wymogami znowelizowanej na skutek wdrożenia Dyrektywy ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

٭٭٭

Podsumowując, wdrożenie Dyrektywy Plastikowej wprowadza kilka istotnych zmian dla przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne takie jak restauracje, bistra, bary czy food tracki, dla podmiotów prowadzących działalność cateringową, czy dla sklepów spożywczych lub hurtowni oferujących produkty pakowane na miejscu lub opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych bez zawartości.

Patrycja Kurowska

Radca prawny
E. patrycja.kurowska@bakowski.net.pl

Patrycja Kurowska

Radca prawny