Skip to main content

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ponownie rozważa wprowadzenie do polskiego porządku prawnego spółek inwestujących w najem nieruchomości (w skrócie SINN). Inspiracją są zagraniczne Real Estate Investment Trusts (REITs).

Spółki te mają funkcjonować w formie spółek akcyjnych, których głównym celem byłoby skupowanie nieruchomości w celu długoterminowego wynajmu. Wysokość wynajmu nieruchomości pozwalałaby na regularne wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, co upraszczałoby proces inwestowania w sektorze nieruchomości. Zgodnie z przedstawionymi założeniami SINN-y będą musiały spełnić określone wymagania. Do najważniejszych z nich należy:

  • organizacja spółki w formie spółki akcyjnej, działającej na czas nieoznaczony, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, oferującej jednocześnie akcje na okaziciela lub bez akcji uprzywilejowanych,
  • wymóg ustalenia kapitału zakładowego na poziomie minimalnej wartości 100 milionów złotych,
  • powierzenie zarządzania spółkami wyłącznie doświadczonym menadżerom,
  • opodatkowanie dywidendy w chwili jej wypłaty podatkiem w wysokości 10%.

Do głównych korzyści płynących dla inwestorów należy zaliczyć:

  • możliwość inwestowania w nieruchomości bez konieczności bezpośredniego ich nabywania,
  • zwolnienie z opodatkowania CIT i PIT dla inwestorów odnoszących dochód z wypłaconej dywidendy,
  • gwarancja uzyskania zysku w wysokości nie niższej niż 90% przychodów z wynajmu nieruchomości, po odjęciu spłaty kredytów, kosztów eksploatacji, podatków od posiadania nieruchomości oraz CIT, bez uwzględniania kosztów amortyzacji.

Głównym celem wprowadzenia SINN-ów jest zwiększenie zaangażowania kapitału na polskim rynku nieruchomości, zwłaszcza w sektorze komercyjnym. Takie podmioty mogą przyczynić się do aktywizacji kapitału krajowego, który dotąd nie był w pełni wykorzystywany. Prezentowane założenia stanowią interesujące rozwiązanie, które w przyszłości, obok tradycyjnych funduszy rodzinnych, może stanowić nową formę inwestowania w nieruchomości.

Maciej Ligier

Partner, radca prawny
E. maciej.ligier@bakowski.net.pl

Michał Dziuba

Asystent prawny

Skontaktuj się
Maciej Ligier

Partner, radca prawny