• Cinelli

  Biznes

  Pomagamy wzmocnić pozycję
  i odnosić sukcesy
 • Cinelli

  Nieruchomości

  Dzięki doświadczeniu rozumiemy
  potrzeby Klientów
 • Cinelli

  Podatki

  Dostarczamy najlepsze rozwiązania

IT i prawo nowych technologii

Od kilku lat prowadzimy doradztwo prawne dla klientów z branży IT i nowych technologii w zakresie m. in. umów licencyjnych, umów outsourcingowych, umów cloud computingowych i innych. Wspieramy pod kątem prawnym tworzenie start-upów, opracowujemy plany struktur podmiotów z branży IT. Doradzamy przy tworzeniu kampanii reklamowych i promocyjnych oraz marketingu produktów lub usług. Tworzymy wzory wszelkiego rodzaju umów w zakresie świadczenia usług marketingowych i reklamowych, a także regulaminy loterii, gier losowych, konkursów oraz sprzedaży promocyjnych.

Ochrona własności intelektualnej

 • Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie wszelkiego rodzaju umów dotyczących praw autorskich i pokrewnych,
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem praw na dobrach niematerialnych,
 • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie nabywania praw autorskich i praw pokrewnych, przy wskazaniu ewentualnych zagrożeń prawnych,
 • Przeprowadzanie audytów dokumentacji
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej przedsięwzięć w ramach obrotu dobrami niematerialnymi.

Ochrona własności przemysłowej

 • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów związanych z obrotem dobrami chronionymi prawami własności przemysłowej oraz przenoszeniem praw na inne osoby
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych związane z nabywaniem licencji i ochroną własności przemysłowej.

Reklama

 • Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów o świadczenie usług reklamowych, umów dotyczących praw do wizerunku, rezerwacji czasu antenowego lub sprzedaży lub najmu powierzchni reklamowych, itp.
 • Doradztwo w zakresie zgodności z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami uczciwego obrotu kampanii reklamowych wraz z udzieleniem informacji na temat ewentualnych ograniczeń w reklamie oraz działaniach marketingowych i promocyjnych.
 • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych wynikających z naruszenia prawa przez reklamy oraz w sporach wynikających z zarzutów dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji, czy nieuczciwych praktyk rynkowych.

Ochrona danych osobowych

 • doradztwo w zakresie dokonywania zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych oraz sprawowanie nadzoru nad postępowaniem zgłoszeniowym;
 • doradztwo w zakresie zabezpieczeń zbiorów danych osobowych, sporządzanie wewnętrznych instrukcji zarządzania systemami w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych związane z ochroną danych osobowych;
 • przeprowadzanie audytów mających na celu zapewnienie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • doradztwo w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, konkursów - pod kątem ich zgodności z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz uczciwej konkurencji,
 • opracowywanie regulaminów, zgód i zezwoleń dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • spory sądowe związane z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Konkursy, gry losowe, loterie

 • przygotowanie regulaminów gier losowych, loterii, konkursów oraz programów lojalnościowych;
 • pomoc przy uzyskiwaniu zezwoleń na urządzanie gier losowych, w tym w szczególności loterii promocyjnych oraz sprawujemy nadzór nad postępowaniami związanymi z uzyskiwaniem zezwoleń
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przeprowadzeniem loterii i konkursów.