• Cinelli

  business

  We help improve market
  position and achieve success
 • Cinelli

  real estate

  Our experience helps us understand
  the needs of our Clients
 • Cinelli

  taxes

  We provide the best solutions

Publications

Dodatek specjalny do Dziennika Gazeta Prawna: Podatki 2016

Co zmienia ustawa o samorządzie gminnym?


Koniec z opłatami zastępczymi i przetargiem Takie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o efektywności energetycznej

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, gaz lub ciepło będą zobowiązane do realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego lub do uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej. Równocześnie projekt zakłada istotne ograniczenie możliwości wypełniania powyższego obowiązku przez uiszczenie opłaty zastępczej, jak to się odbywało do tej pory.


Wymagania prawne stawiane mikroinstalacjom OZE

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, mikroinstalacja oznacza instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. Ustawa odmiennie reguluje wymogi prawne dla utworzenia i funkcjonowania mikroinstalacji w zależności od tego, czy jest ona prowadzona przez prosumenta czy przez przedsiębiorcę.


Korzystny status podatkowy starych SKA z ograniczeniami

Nie każda spółka komandytowo- akcyjna z rokiem obrotowym kończącym się po 31 grudnia 2013r. może korzystać z dotychczasowych przywilejów podatkowych. O tym decyduje status jej wspólników- uważa minister finansów.


Umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym

Umowa cywilnoprawna o partnerstwie publiczno-prywatnym jest najistotniejszym elementem regulującym wzajemne zobowiązania stron w realizowanych projektach PPP, dlatego dochowanie najlepszej praktyki prawnej jest jednym z narzędzi zabezpieczenia interesu publicznego. Ustawa o partnerstwie publiczno- prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r.(Dz. U. z 2009 r Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) określa ogólne cechy i elementy, które powinny znaleźć się w umowie o partnerstwie publiczno- prywatnym. Stanowią one wykaz podstawowych wymagań ustawodawcy w stosunku do umów zawieranych w przyszłości.


Projekt ustawy o OZE

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii powstał w Ministerstwie Gospodarki w roku 2011. W grudniu 2011 został skierowany do konsultacji społecznych. Do ministerstwa wpłynęło przeszło 150 pism z uwagami. Projekt został ostatecznie przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8kwietnia 2014r. Do dnia dzisiejszego ustawa nie została jednak uchwalona przez Sejm. Data wejście w życie nowych przepisów regulujących w sposób kompleksowy kwestię odnawialnych źródeł energii wydaje się być dosyć odległa, niemniej jednak warto już dziś przyjrzeć się proponowanym rozwiązaniom.


Byli właściciele mogą ubiegać się o pieniądze

NSA wskazuje, iż w sytuacji trwałego zadysponowania prawem do nieruchomości objętej dekretem Bieruta nie jest możliwe uwzględnienie wniosku o jego zwrot. To rozstrzygnięcie otwiera jednak następcom byłych właścicieli możliwości dochodzenia odszkodowania na drodze administracyjnej i sądowej.


Dzierżawa gruntu pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii

Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce trwa już od kilku lat, ale zainteresowanie firm powstawaniem nowych inwestycji ciągle rośnie. W ostatnim czasie pozyskiwaniem zielonej energii zainteresowało się również wiele gmin. Takie inwestycje gminne mogą być opłacalne nie tylko dla gminy i jej mieszkańców, ale również dla właścicieli gruntów.


Nadmierna ochrona klienta oslabi handlowcow

Czy to jeszcze ochrona czy już prawo konsumenta- zastanawiają się eksperci, analizując projekt ustawy, która ma chronić słabszą stronę transakcji.


Wybór partnera publicznego (PPP)

Partnerstwo publiczno-prywatne rozumiane jest jako partnerstwo podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, mające na celu realizację wspólnych projektów tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Ideą partnerstwa jest wspólne wykonywanie przedsięwzięć z zakresu tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Cechą charakterystyczną współpracy w ramach PPP jest nie tylko podział zadań, odpowiedzialności i ryzyka, ale również obustronna korzyść, jaką odnosi każda ze stron, proporcjonalne do swego zaangażowania.


Umowa o partnerstwie publiczno prywatnym

Umowa cywilnoprawna o partnerstwie publiczno-prywatnym jest najistotniejszym elementem regulującym wzajemne zobowiązania stron w realizowanych projektach PPP, dlatego dochowanie najlepszej praktyki prawnej jest jednym z narzędzi zabezpieczenia interesu publicznego. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) określa ogólne cechy i elementy, które powinny znaleźć się w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Stanowią one wykaz podstawowych wymagań ustawodawcy w stosunku do umów zawieranych w przyszłości.


Mały trójpak – podsumowanie zmian

26 lipca Sejm przyjął tzw. mały trójpak energetyczny, będący w istocie wycinkiem zmian, które wprowadzić miał tzw. duży trójpak energetyczny. Zmiany prawdopodobnie pozwolą uniknąć sankcji ze strony Komisji Europejskiej za brak implementacji dyrektyw energetycznych, ale odsuwają w czasie wprowadzenie regulacji potrzebnych dla rozwoju OZE w Polsce.


Rękojmia za wady budynku wygasa zawsze po trzech latach

Nabywcy lokali, w których ujawnią się wady, będą musieli wykazać się większą starannością w dochowaniu terminów do dochodzenia swoich praw.


Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej na małą skalę

Do dnia 31 grudnia 2010 r. państwa członkowskie zostały zobowiązane do implementowania postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (,,dyrektywa’’). Od powyższego terminu upłynęło już ponad dwa lata, niestety Polska wydaje się być wciąż daleka od wypełnienia ciążącego na niej obowiązku.


Jak prowadzić dokumentację budowy

Każdy inwestor musi pamiętać, że w ślad za robotami budowlanymi idzie szereg różnego rodzaju dokumentów prawnych. O tym, jak prawidłowo prowadzić dokumentację budowy, opowiada radca prawny z Bąkowski Kancelaria Radcowska - Igor Bąkowski.


Rozbudowa domu – droga przez formalności

Planując remont lub rozbudowę domu trzeba pamiętać nie tylko o organizacji robót budowlanych, ale także o formalnościach. W zależności od rodzaju prac potrzebne będzie zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. O tym, jak bezproblemowo przejść przez procedurę administracyjną, opowiada Zuzanna Łaganowska - prawnik w Bąkowski Kancelaria Radcowska.


Prawne aspekty budowy farmy PV

W Polsce powstają pierwsze farmy fotowoltaiczne, a przygotowanie takich inwestycji niesie ze sobą wiele ryzyk prawnych i podatkowych. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznych nie są jednoznaczne, jednak można określić, jakie kroki musi poczynić inwestor, aby zrealizować inwestycję.


Zamówienia publiczne w sektorze energetycznym – cz. II

W poprzednim artykule poświęconym problematyce zamówień publicznych w sektorze energetycznym zostały poruszone kwestie związane z procedurą udzielania zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucyjne. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie natomiast problematyka związana z kolejnymi elementami składającymi się na szeroko podejmowaną procedurę udzielania zamówień publicznych, tj. umową w sprawie zamówienia publicznego, unieważnieniem umów oraz środkami ochrony prawnej przysługującym zainteresowanym podmiotom.


Zamówienia publiczne w sektorze energetycznym

Rynek energii elektrycznej został całkowicie zliberalizowany w połowie 2007 r. Nowe zasady funkcjonowania tego rynku zostały oparte głównie na procesie rozdzielania działalności związanej z dystrybucją energii elektrycznej oraz działalności związanej z obrotem energią elektryczną, co oznacza, że odbiorca energii elektrycznej może kupować energię elektryczną oraz usługę jej dostarczania od dwóch różnych przedsiębiorców.


Optymalizacja podatkowa w spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna, stanowiąca obecnie jedną z najkorzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, może wkrótce stracić na atrakcyjności. W związku z tym warto poznać możliwości, jakie stwarza korzystne opodatkowanie SKA.


Odszkodowanie za wywłaszczenie pod autostradę

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dróg krajowych (tzw. specustawa drogowa). Projekt zgłoszony przez grupę posłów PSL przewiduje m.in., że osoby, których nieruchomości zostały wywłaszczone pod autostrady będą mogły żądać wypłaty części pieniędzy na poczet odszkodowania.


Granice ochrony oznaczenia przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks cywilny wymienia szereg elementów wchodzących w skład przedsiębiorstwa, rozpoczynając od oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo czyli jego nazwy.


Amortyzacja budynku częściowo oddanego do użytku

Podatnicy, chcący postępować zgodnie z prawem, nie do końca jednak świadomi, jak to prawo rozumieć, mogą składać do Ministra Finansów wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej. Niezadowolony z odpowiedzi podatnik może skierować sprawę na drogę sądową, a w efekcie otrzymać orzeczenie zasadniczo odmienne od stanowiska organu.


2012

Niekorzystne zmiany w spółce komandytowo – akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna była dotychczas najbardziej korzystną podatkowo formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a co za tym idzie, najbardziej popularną. Ministerstwo Finansów ma pomysł jak zmienić tę tendencję wprowadzając niekorzystne zmiany w opodatkowaniu SKA, a NSA wydał wyrok dezorientujący wspólników, ale za to zgodny z polityką rządu.


Recepty farmaceutyczne – nieprecyzyjne regulacje (Biuletyn Informacyjny KIEROWNIKA APTEKI)

Prawnie zagwarantowana możliwość sporządzania tzw. recept farmaceutycznych uprawnia farmaceutę – w ramach posiadanych kompetencji zawodowych – do udzielenia pacjentowi niezbędnej pomocy w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu lub życiu. Nieprecyzyjność powyższej regulacji powoduje jednak, ze przepisy te są w różny sposób interpretowane, a nawet nadużywane. Powstaje zatem pytanie, kto i na jakich zasadach w myśl obowiązujących przepisów może wystawiać recepty farmaceutyczne i wydać na jej podstawie produkt leczniczy.


Strona internetowa apteki- co może zawierać po 1 stycznia 2012r.?

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego. Jedna z najpoważniejszych zmian jest wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy aptek i ich działalności. Sprostanie nowym przepisom jest wyzwaniem zarówno dla aptek tradycyjnych, jak i dla przedsiębiorców prowadzących apteki internetowe. Fakt, ze ustawa jest bardzo ogólna, a przede wszystkim nie definiuje pojęcia „reklama”, sprawia, iż pojawia sie wiele, często bardzo rozbieżnych, interpretacji nowych przepisów.


Grupowe zakupy aptek - czy istnieją jakieś ograniczenia prawne, jeżeli chodzi o przesunięcia i odsprzedaż leków między aptekami?

Niewątpliwie w ciągu ostatnich kilku lat idea tzw. zakupów grupowych zyskała na popularności wśród wielu branż usługowych. W głównej mierze zaleta ich sa liczne korzyści zarówno dla grona kupujących, jak i sprzedających.Podobna praktyka wykształciła sie również w środowisku aptekarskim, w szczególności po ustanowieniu dla leków refundowanych sztywnych marz detalicznych, co z kolei spowodowało, ze mniejsze, niefunkcjonujące w ramach sieci apteki zostały zmuszone do konieczności poszukiwania tańszych leków OTC, aby osiągnąć odpowiedni miesięczny przychód.


Kolektory słoneczne bez pozwolenia na budowę

Przed Polską energetyką stoi duże wyzwanie – do 2020 roku co najmniej 15% wytwarzanej w naszym kraju energii powinno pochodzić z odnawialnych źródeł. W przeciwnym wypadku grożą nam sankcje ze strony Unii Europejskiej. W związku z podjętym zobowiązaniem, władze i różnego rodzaju organy promują inwestowanie w odnawialne źródła energii.


Jaka przyszłość czeka działkowców?

Problem własności i sposobu funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych jest w ostatnich dniach tematem licznych analiz i spekulacji, a wszystko to za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w sposób jednoznaczny obalił konstytucyjność obecnie obowiązujących przepisów.


Ekologiczne ciepło będzie obowiązkowe

Planowanie budowy domu lub budynku wielorodzinnego wiąże się z koniecznością sporządzania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania różnego rodzaju pozwoleń. Każdy, kto chciał rozpocząć tego rodzaju przedsięwzięcie w czasie tegorocznych wakacji musi liczyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań.


Do kogo należy ziemia pod Stadionem Narodowym?

Pomimo zakończenia UEFA Euro 2012, Stadion Narodowy w Warszawie nadal pozostaje w centrum uwagi. Tym razem nie jest on jednak dumą i chlubą Polaków, ale przedmiotem sporu pomiędzy miastem a spadkobiercami dawnych właścicieli terenów zajętych pod budowę stadionu.


Jak usprawnić działalność spółdzielni mieszkaniowych?

Obecnie obowiązujące prawo spółdzielcze budzi wiele kontrowersji, z ciekawością przyjmujemy więc informacje o próbach jego nowelizacji. Pomysłów jest wiele, tak jak wiele jest możliwych rozwiązań. Najważniejszą propozycję przeciwstawiającą się projektowi rządowemu przedstawia Sojusz Lewicy Demokratycznej.


Dochodzenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntu

Zgodnie z uchwałą podjętą 6 czerwca 2012 r. przez Sąd Najwyższy zarząd wspólnoty mieszkaniowej uprawniony jest do dochodzenia od osoby trzeciej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości będącej współużytkownikiem wieczystym właścicieli lokali (III CZP 25/12).


Zmiana umowy podatkowej z Luksemburgiem

Niezwykle istotną zmianą, jaka zaszła na gruncie prawa podatkowego jest podpisanie 7 czerwca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską oraz Wielkie Księstwo Luksemburskie protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Wprowadzone modyfikacje objęły postanowienia dotyczących metod unikania podwójnego opodatkowania oraz w zakresie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych.


Dochodzenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntu

Zgodnie z uchwałą podjętą 6 czerwca 2012 r. przez Sąd Najwyższy zarząd wspólnoty mieszkaniowej uprawniony jest do dochodzenia od osoby trzeciej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości będącej współużytkownikiem wieczystym właścicieli lokali (III CZP 25/12).


Ustawa o korytarzach przesyłowych ułatwi budowę infrastruktury

Od 1 stycznia 2013 roku ma wejść w życie ustawa o korytarzach przesyłowych. Jej wprowadzenie pomoże wyeliminować wady obecnych regulacji prawnych w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury liniowej, ułatwi inwestowanie w sieci energetyczne, a także ograniczy formalności wymagane do rozpoczęcia budowy przyłączy. W obecnym stanie prawnym rozpoczynanie nowych inwestycji infrastrukturalnych jak rownież remonty czy przebudowy istniejących przyłączy są bardzo utrudnione. Realizacja nowych inwestycji ciągnie się latami z uwagi na konieczność przeprowadzenia licznych postępowań administracyjnych, uzyskania wielu pozwoleń, uzgodnień i opinii.


Skutki podatkowe wniesienia spółki z o.o. do spółki komandytowej

Kwestia wątpliwości co do powstania po stronie wspólników obowiązku podatkowego od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych po wniesieniu przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej stała się przedmiotem jednej z ostatnich interpretacji indywidualnych wydanej 7 marca 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPB1/415-1255/11/AK).


Remont i przebudowa zabytku

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pod pojęciem „zabytku” należy rozumieć nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Z uwagi na posiadaną wartość kulturową oraz interes społeczny w zachowaniu zabytków wszystkie planowane prace o charakterze budowlanym powinny zostać uzgodnione z właściwym konserwatorem zabytków.


Przyłącze energii elektrycznej - remont i przebudowa na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków

Przyłącze energii elektrycznej jest urządzeniem budowlanym i technicznym związanym z budynkiem, zapewniającym możliwość jego użytkowania. Zasadniczo remont bądź przebudowa przyłączy energii elektrycznej nie wymaga uprzednio uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, niezależnie czy doprowadzenie energii elektrycznej będzie dotyczyło nieruchomości już zabudowanych, czy też niezabudowanych, jednak działania te na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków są bardziej skomplikowane i obwarowane licznymi ograniczeniami.


Ulgi podatkowe dla inwestycji w odnawialne źródła energii

Coraz większą popularnością cieszą się w Polsce inwestycje w odnawialne źródła energii, a co za tym idzie rośnie liczba inwestorów indywidualnych decydujących się na zainstalowanie w swoich domach i firmach urządzeń wykorzystujących OZE. Jakie zachęty podatkowe wprowadzono w Polsce w celu promowania pozyskiwania OZE? Jak wyglądamy pod tym kątem na tle innych państw europejskich?


Zmiany w geotermii od 1 stycznia 2012r. Czy nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze ułatwi pozyskiwanie GNE?

Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii geotermia rozwija się najwolniej. Może z tego względu bardzo długo nie było w Polsce uregulowań prawnych odnoszących się do problematyki geotermii, w szczególności niskotemperaturowej (GNE). Obowiązująca do końca 2011 roku ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 1994 roku pomimo licznych nowelizacji była częściowo niefunkcjonalna i wymagała reformy. W 2008 roku przygotowano projekt nowej ustawy, który dopiero w czerwcu 2011 roku został przyjęty przez sejm


2011

Ograniczenia w warunkach inwestowania wewnątrz Unii Europejskiej z punktu widzenia prawa wspólnotowego (w: Szkice z prawa Unii Europejskiej, pod red. prof. Eugeniusza Piontka i dr Anny Zawidzkiej, Tom II Prawo Materialne, Zakamycze 2003)


Problematyka działek wyłączonych z nieruchomości objętych „Dekretem Bieruta” w okresie PRL (20 października 2008, Biuletyn Zrzeszenia Osób Objętych Dekretem Warszawskim „Dekretowiec”)


Obstacles to Intra-EU Investments from the EU Law Perspective (Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Maj 2002)


2010

Ograniczenia w warunkach inwestowania wewnątrz Unii Europejskiej z punktu widzenia prawa wspólnotowego (w: Szkice z prawa Unii Europejskiej, pod red. prof. Eugeniusza Piontka i dr Anny Zawidzkiej, Tom II Prawo Materialne, Zakamycze 2003)


Problematyka działek wyłączonych z nieruchomości objętych „Dekretem Bieruta” w okresie PRL (20 października 2008, Biuletyn Zrzeszenia Osób Objętych Dekretem Warszawskim „Dekretowiec”)


Obstacles to Intra-EU Investments from the EU Law Perspective (Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Maj 2002)