• Cinelli

  Biznes

  Pomagamy wzmocnić pozycję
  i odnosić sukcesy
 • Cinelli

  Nieruchomości

  Dzięki doświadczeniu rozumiemy
  potrzeby Klientów
 • Cinelli

  Podatki

  Dostarczamy najlepsze rozwiązania

Nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze transakcji i inwestycji na rynku nieruchomości oraz w obszarach blisko powiązanych z problematyką nieruchomości. Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej projektów deweloperskich, inwestycji infrastrukturalnych oraz kompleksowej obsłudze procesów budowlanych

Pracowaliśmy przy realizacji inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych, komercjalizacji obiektów biurowych i handlowych, obsługiwaliśmy procesy łączenia i przejmowania spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz deweloperskim.

Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości:

 • wykonywanie audytów prawnych nieruchomości (due diligance)
 • podział i scalanie nieruchomości
 • dokonywanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • ustanawianie i znoszenie obciążeń na nieruchomościach (służebności, użytkowanie, hipoteki)
 • doradztwo w sprawach wynikających z roszczeń reprywatyzacyjnych, roszczeń dekretowych i uwłaszczenia nieruchomości
 • przekształcanie prawa użytkowania we własność
 • doradztwo w sprawach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność oraz wysokości opłat z tego tytułu
 • zakładanie ksiąg wieczystych

Prace projektowe i procesy budowlane

 • uzyskiwanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę,
 • sporządzanie projektów umów inwestorskich w procesie budowlanym, w szczególności dotyczących projektowania, wykonawstwa, nadzoru, gwarancji w procesie inwestycyjnym oraz przygotowywanie przetargów w tym zakresie,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, umów deweloperskich, kontraktów typu FIDIC,
 • przygotowania dokumentów w zakresie gwarancji wykonywania nadzoru inwestycji
 • sporządzanie projektów umów inwestorskich w procesie budowlanym, w szczególności dotyczących projektowania, wykonawstwa, nadzoru, gwarancji w procesie inwestycyjnym oraz przygotowywanie przetargów w tym zakresie,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, umów deweloperskich, kontraktów typu FIDIC,
 • przygotowania dokumentów w zakresie gwarancji wykonywania nadzoru inwestycji

Nabywanie i sprzedaż nieruchomości, pozyskiwanie finansowania na prowadzenie projektu

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych, a także sporządzanie opinii prawnych dotyczących stosowania prawa w zakresie nabywania i wykonywania prawa własności oraz użytkowania wieczystego
 • uczestnictwo w rokowaniach mających na celu nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunków prawnych
 • nabywanie nieruchomości w przetargach, w ramach postępowania upadłościowego i egzekucyjnego
 • uzyskiwanie zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
 • obsługa prawna projektów inwestycyjnych w nieruchomości rolne, reprezentowanie inwestorów polskich oraz zagranicznych
 • komercjalizacja nieruchomości i uzyskiwanie wszelkich zgód i pozwoleń z tym związanych
 • sporządzanie umów sprzedaży nieruchomości oraz umów dot. finansowania inwestycji, finansowania zakupu oraz zabezpieczeń
 • rozwiązywanie sporów dot. nie wykonania umów związanych z nabyciem nieruchomości
 • sporządzanie pism procesowych, projektów umów oraz wszelkiego rodzaju dokumentów
  • przygotowywanie umów w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz o zarządzanie nieruchomościami
  • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości komercyjnych
  • doradztwo przy nabywaniu nieruchomości w drodze przetargu lub w drodze postępowania upadłościowego i egzekucyjnego
  • doradztwo prawne przy komercjalizacji nieruchomości

Najem i dzierżawa nieruchomości

 • sporządzanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości komercyjnych oraz rolnych
 • opiniowanie projektów umów
 • udział w negocjacjach z kontrahentem
 • Rozwiązywanie sporów wynikłych ze stosunku najmu lub dzierżawy

Inwestycje infrastrukturalne i energia odnawialna

Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności z zakresu energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (OZE), drogownictwa oraz problematyki wydobywania surowców energetycznych oraz obrotem energią.

 • kompleksowe analizy ze wskazaniem szans i zagrożeń związanych z planowaną inwestycją
 • wykonywanie audytów prawnych przy nabywaniu gotowych inwestycji
 • analizę prawną nieruchomości, na której ma powstać inwestycja
 • pomoc w uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień
 • sporządzenie oraz negocjowanie umów związanych z prawem do gruntu, np. umów dzierżawy nieruchomości, ustanowienia służebności przesyłu i użytkowania
 • tworzenie spółek celowych na potrzeby realizacji przedsięwzięcia
 • pomoc w pozyskaniu finansowania
 • pomoc inwestorom przy nabywaniu lub zbywaniu gotowych projektów infrastrukturalnych
 • reprezentowanie Klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sporach związanych z przyłączeniem elektrowni wiatrowych do sieci
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • negocjowanie umów sprzedaży zielonych certyfikatów oraz umów sprzedaży energii elektrycznej

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku nieruchomości, w tym w szczególności spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, generalnych wykonawców inwestycji, inwestorów i funduszy inwestujących w nieruchomości.

Zajmujemy się również doradztwem w zakresie przeprowadzanych transakcji i inwestycji na rynku nieruchomości

 • bieżącej obsługi prawnej
 • obsługi posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń
 • przygotowywania projektów uchwał, statutów, regulaminów
 • spółdzielczych praw do lokali, wkładów budowlanych, przekształceń w prawa odrębnej własności
 • obsługi prawnej nowych inwestycji prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe, zawierania umów w tym zakresie, zasad rozliczania
 • regulacji praw do gruntów spółdzielni
 • umów z wykonawcami robót budowlanych i remontowych, dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych z zakresu prawa spółdzielczego
 • dochodzenia należności czynszowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych